Da bi hadž bio ispravan, po šerijatskim propisima, izvršava se na jedan od tri načina: ifrad, temettu’ i kiran.

  • Ifrad znači da hadžija učini nijet i odluči da će obaviti samo hadž. Po dolasku u Meku lijepo je da obavi Pozdravni Tavaf (tavafu-l-kudum) i Sa'j, nakon čega ostaje u ihramima i ne oslobađa se ihramskih zabrana. Osmog dana mjeseca zul-hidže će se uputiti ka Arefatu i nije obavezan donositi iznova nijet, jer mu vrijedi nijet koji je donio još na mikatu. Devetog dana mjeseca zul-hidžeta će boraviti na Arefatu gdje će u podnevskom vremenu klanjati skraćeno i spojeno podne i ikindiju namaz. Nakon zalaska Sunca će se uputiti prema Muzdelifi, gdje će klanjati akšam i jaciju spojeno i skraćeno. Prvog dana Bajrama kamenčiće će baciti samo na veliko džemre i to sedam kamenčića, potom će obrijati glavu ili skratiti kosu, te se time oslobađa ihramskih zabrana i postaje mu dozvoljeno sve osim intimnog odnosa sa svojom suprugom. Nakon obavljenog hadžskog tavafa spadaju sve ihramske zabrane. Ako sa prvim tavafom (tavafu-l-kudum) obavi i Sa'j, poslije Arefata i hadžskog tavafa (tavafu-l-ifade) neće obavljati Sa’j, a ako Sa’j ne obavi sa pozdravnim tavafom onda je obavezan obaviti Sa’j. Jedanaestog i dvanaestog mjeseca zul-hidže mufrid će baciti po sedam kamenčića na Malo, Srednje i Veliko džemre. Nakon izvršenja svih obreda ove vrste hadža, poslije Bajrama hadžija (koji misli da neće imati priliku doći obaviti umru) zaogrnut će ihrame, otići na Ten’im (Mesdžid Aiše, radijallahu anha) zanijetiti i obaviti umru. Ako je prije obavljanja hadža obavio umru, neće je ponovo obavljati. Prije napuštanja Meke obavit će oproštajni tavaf.
  • Temettu’ znači da hadžija u mjesecima hadža učini nijet i odluči da će obaviti samo umru. Nakon izvršenja svih obreda ove umre, hadžija će se osloboditi ihramskih obaveza, a zatim osmi dan mjeseca zu-l-hidždže, iste godine, zaogrnut će ihrame i zanijeti hadž.
  • Kiran znači da hadžija u mjesecima hadža učini nijet i odluči da će skupa obaviti umru i hadž. Poslije obavljene umre, ostaje u ihramskim obavezama sve dok ne obavi i hadž. Ova vrsta hadža zahtjeva klanje hadžskog kurbana.

Budući da se u praksi temettu’ pokazao najlakšim i najprihvatljivijim, detaljno se opisuje samo način obavljanja ove vrste hadža.