Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je držao govor i rekao: „O ljudi, Allah, dželle še'nuhu, vam je naredio obavljanje hadža, pa ga obavljajte.“ Jedan od prisutnih upita: ‘Je li svake godine, o Allahov Poslaniče?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šutio je sve dok dotična osoba nije ponovila pitanje tri puta. Nakon toga reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Da sam rekao – da – bila bi dužnost, a vi je ne biste mogli izvršavati.“ Potom dodade: „Ne pitajte me o stvarima koje sam vam ostavio kao takve jer su uistinu prijašnji narodi bili uništavani zbog prevelikih pitanja i njihovih razilaženja sa svojim poslanicima. Kada vam nešto naredim, uradite onoliko koliko možete, a kada vam nešto zabranim toga se  u potpunosti klonite.’“

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!'“ (Buharija, Muslim, Nesai i Ibn Madže)

Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Obavljajte hadž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnicu trosku rude željeza, zlata i srebra. Za hadž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim Dženneta!“ (Tirmizi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta!“ (Buharija i Muslim)

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Za primljen hadž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta!“ Prisutni su upitali: ‘Koji je to primljeni hadž, Allahov Poslaniče?’ Odgovorio je: „U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju!“ U drugom rivajetu stoji: „…i nazivao ljudima selam!“ (Ahmed)

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!“ (Ibn Madže i Ibn Hibban)

Abdullah b. Džerad, radijallahu anhu, prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Obavljajte hadž, jer on  čisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!“ (Taberani)

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista je K’aba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru, on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u Džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i sevapom!“ (Taberani)

Burejde, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Trošenje imetka na putu za hadž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu: nagrada se uvećava do sedam stotina puta!“ (Ahmed, Taberani i Bejheki)

Sehl b. Sa'd, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik Istine, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema ni jednog muslimana koji zanoći sa grijesima, ulaže napor na Allahovom putu, ili krene na hadž puno spominjući La ilahe illellah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!“ (Taberani)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allaha molio: „Moj Allahu, oprosti hadžiji i onome za koga hadžija bude oprost od grijeha tražio!“ (Taberani)

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki dan Allah spusti na hadžije u Mesdžidu-l-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf čine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju!“ (Bejheki)

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah će na Sudnjem danu proživjeti Hadžeru-l-esved sa očima i jezikom i on će svjedočiti onima koji su ga prilikom hadža doticali!“ (Tirmizi, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i Taberani)

Aiša, radijallahu anha, supruga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je on rekao: „Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa svoje robove od džehennemske vatre kao što to učini na dan Arefata!“ (Muslim)

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Hadžija nikada neće osiromašiti!“ (Taberani)

Aiša, radijallahu anha, rekla je: „Allahov Poslaniče, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!?“ „Ne!“ – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. – „Najbolji džihad za vas je hadž obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen!“ (Buharija)

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, mi smatramo džihad najvrednijim djelom, pa zašto i mi ne idemo boriti se na Allahovom putu?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: “Ne, najbolji džihad je kod Allaha primljen hadž.” (Buharija)

Abis b. Rebi'a prenosi da je Omer, radijallahu anhu, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: „Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!“ (Buharija)

Zejd b. Halid el-Džuheni, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Došao mi je Džibril i rekao: ‘O Muhammede, naredi svojim ashabima da povišenim glasom izgovaraju Telbiju jer ona spada u obrede hadža.'“ (Ibn Madže)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Džihad starih, nemoćnih i žena jesu hadž i umra.” (Ahmed)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko krene na hadž pa na tom putu umre, bit će mu upisana nagrada hadžije do Sudnjeg dana. Ko krene da obavi umru, pa na tom putu umre, bit će mu upisana nagrada umre do Sudnjeg dana. Ko krene u borbu na Allahovom putu, pa na tom putu umre, bit će mu upisana nagrada borca do Sudnjeg dana.” (Taberani)

Talha b. Ubejdullah, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijednim, poniženim i ništavnim kao što se osjeća na dan Arefata, i to zbog toga što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru, kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!“ (Malik)