Za početak izvršenja hadžskih obaveza potrebno je držati se Šerijatom određenih mikata. Mikati su vremena i mjesta definirana Šerijatom, a u kojima je legitimno početi s obredima: umre, hadža ili umre i hadža. Mikati se dijele na dvije vrste, i to:

  1. vremenski mikati i
  2. mjesni mikati
  3. Vremenski mikati

Vremenski mikati su vremena određena za obavljanje hadžskih obreda. Nije dopušteno ni šerijatski ispravno izvršavanje bilo kojeg hadžskog propisa osim u tim vremenima. To nam potvrđuju i riječi Uzvišenog Allaha kada kaže: Pitaju te o mlađacima. Reci: “Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk (El-Bekare, 189.), te također riječi Uzvišenog: “Hadž je u određenim mjesecima.” (El-Bekare, 197.)

U ove vremenske mikate spadaju tri mjeseca u godini, i to: Ševval, Zu-l-K'ade i deset dana mjeseca Zu-l-hidždže. U ovim mjesecima će svi oni koji žele obaviti hadž početi sa izvršavanjem hadžskih obaveza.

Što se tiče obavljanja umre, za nju se ne vezuje vremenski mikat i nju je dozvoljeno obaviti u bilo koje vrijeme.

  1. Mjesni mikati

Mikati su mjesta od kojih počinju sve ihramske obaveze, bilo da se radi o hadžu ili o umri. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je četiri mikata za sve one koji žele obaviti hadž ili umru, i to:

  • Zu-l-Hulejfa, za stanovnike Medine. Ovaj mikat se nalazi sjeverno od Meke na udaljenosti od oko 410 kilometara.
  • Džuhfa, za stanovnike Šama i sjeverne Afrike. Ovaj mikat smješten na putu između Medine i Meke, sjeverozapadno od Meke, na udaljenosti oko 185 kilometara. Ovaj mikat je u blizini mjesta koje se zove Rabig.
  • Jelemlem, za stanovnike Jemena. Ovaj mikat smješten je na jednom brdu južno od Meke, na udaljenosti od oko 120 kilometara.
  • Karnu-l-Menazil, za stanovnike Nedžda. Ovaj mikat nalazi se na jednom brdu istočno od Meke, u pravcu Arefata. Između ovog mikata i Meke je udaljenost oko 75 kilometara.
  • Učenjaci su se usaglasili i na peti mikat kojeg je odredio Omer, radijallahu anhu, i to: Zatu-‘Irk, za stanovnike Iraka. Ovaj mikat smješten je sjeveroistočno od Meke, na udaljenosti od oko 94 kilometra. Neki od islamskih učenjaka smatraju da je i ovaj mikat odredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navodeći predaju od Aiše, radijallahu anha, da je kazala: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je za Iračane Zatu ‘Irk.“ (Ebu Davud)

Svi ovi mikati su za njihove stanovnike i sve one koji budu prolazili kroz njih. Znači, ako hadžije dolaze prvo u Medinu a potom u Meku, oni će na izlasku iz Medine svratiti u mjesto Zu-l–Hulejfa i odatle zanijetiti svoj hadž ili umru.

Ako bi se desilo da hadžije putuju na hadž avionom i iz Džide se upute za Meku radi izvršenja hadžskih obaveza, onda već na polaznom aerodromu ili u avionu moraju zaogrnuti ihrame (muškarci, dok je ženama njihov ihram njihova odjeća) i zanijetiti jednu od tri vrste hadža koju žele obaviti. Nije ispravno čekati da avion sleti u Džidu, a potom zanijetiti ulazak u obrede.

Hadžiji nije dopušteno prolaziti kroz jedan mikat (mjesto gdje je određeni mikat) a nijetiti sa drugog. U tom slučaju dužan je zaklati kurban. Klanje kurbana spada sa te osobe ako bi se povratila na prvi mikat i odatle ponovo zanijetila hadž ili umru.

Na izlazu iz Meke nalazi se mjesto Ten’im ili mesdžid Aiše, radijallahu anha, mjesto odakle hadžije koje obavljaju Ifrad-hadž, zaogrću ihrame i nijete umru nakon prethodno obavljenog hadža.

Stanovnici Meke i svi koji su u njoj nastanjeni nisu dužni, radi obavljanja hadža, izlaziti iz nje na mikat i s tog mjesta preuzeti hadžske obaveze, već će to obaviti u Meki – Haremu, u bilo kojem mjestu. Ako pak žele obaviti umru, onda trebaju izaći van Meke do mjesta zvanog Ten’im i odatle zanijetiti umru.

U slučaju da osoba mora proći kroz mikat radi neke potrebe, a ne radi hadža ili umre, dopušta joj se da ne bude u ihramu i nije dužna izvršiti bilo kakav šerijatski iskup za to.

Kada se dođe u bilo koji od ovih mjesnih mikata, sunnet je da se hadžija okupa ili uzme abdest, namiriše svoje tijelo (ovo važi samo za muškarce), muškarci zaogrnu ihrame, dok to žene nisu dužne činiti, jer je njihova odjeća njihov ihram, i klanjaju dva rekata ihramskog namaza. Po završetku namaza će svako za sebe izgovoriti nijet za umru ili vrstu hadža koji želi obaviti i početi sa učenjem Telbije.