Riječ farz i ovdje, kao i u svakoj drugoj islamskoj dužnosti, znači strogi islamski propis bez kojeg nije valjano obavljanje te dužnosti.

Hadž ima tri osnovna farza, a to su:

 1. Ihram.
 2. Stajanje (boravak) na Arefatu 9. dana mjeseca zu-l-hidždže.
 3. Tavafu-zijare (Tavaf poslije Arefata) i to svega četiri obilaska, dok su ostala tri vadžib.

Bez ove tri osnovne radnje hadž neće biti valjan, niti ih kakav iskup može nadoknaditi.

 Ihram je šart, a ostala dva farza su ruknovi hadža.

 1. Ihram

Ihram znači donošenje odluke i preuzimanje obaveze obavljanja hadža, umre ili oboga. Ihramom se stupa u obavljanje umre ili hadža kao što početnim tekbirom stupamo u namaz. Kada se uspostavi (zanijeti) ovaj ihram, ne možemo ga se osloboditi osim izvršavanjem onoga za što se uzela obaveza ili izvršenjem Šerijatom određenog iskupa. Npr., ako se pokvari jedno od dvoga, obavit će se ponovo, ako prođe stajanje na Arefatu, završit će sa umrom, ako se bude spriječeno od upotpunjenja hadža ili umre, zaklat će se kurban. Znači, ovdje je nijet – odluka, za obavljanje hadža, umre ili oba ibadeta, najvažniji, što bi značilo: nema ihrama bez nijeta. Uzvišeni Allah je rekao: A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, o čemu govore i riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže:

إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى

“Djela se mjere prema namjerama i svakome pripada ono šta je naumio.” (Buhari)

Ihramska obaveza, nijet, potvrđuje se riječima, npr. “Nevejtu-l-umrete, nevejtu-l-hadždže ili nevejtu-l-umrete ve-l-hadždže”, nakon čega se počinje sa izgovaranjem Telbije. Dokaz za to nam je i predaja Enesa, radijallahu anhu, u kojoj stoji: ‘Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže: ‘Lebbejke bihadždžetin ve umretin.’” (Muslim)

Kada osoba donese odluku da stupa u hadžske obrede ili obrede umre, postaje muhrim, sve dok to u potpunosti ne obavi ili bude spriječena. Ako bi osoba zanijetila jedan od tri vrste hadža, ali prije obavljanja tavafa zaboravila koji tačno, onda će, obaviti hadž kiran (hadž i umru zajedno).

Prilikom preuzimanja ihramskih obaveza treba obratiti pažnju na sljedeće:

 1. a) čistoću,
 2. b) klanjanje dva rekata namaza,
 3. c) izgovaranje Telbije.
 4. a) Čistoća

Jedna od glavnih i najbitnijih stvari kod izvršavanja bilo kojeg šerijatskog propisa jeste, svakako, čistoća. Veliki broj hadisa govori o tome, kao, npr., hadis: „Čistoća je dio imana – vjerovanja.”

Pod čistoćom, prilikom preuzimanja ihramskih obaveza, misli se na:

 • gusul (pranje kompletnog tijela) ili uzimanje abdesta. U ovom slučaju je kupanje mnogo bolje, samim tim što je kompletnije. Ovo potvrđuje i postupak Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji se okupao prije zaogrtanja ihrama. Isti propis važi i za žene, posebno ako su u stanju hajza ili nifasa. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Žene u stanju hajza ili nifasa se trebaju okupati i preuzeti ihramsku obavezu. Obavljat će sve hadžske obrede osim obilaska (tavafa) oko K'abe.“ Znači, i ženama je šerijatski propisano kupanje (mustehab), prije preuzimanja ihramskih obaveza, kao i muškarcima;
 • potkresivanje brkova, jer se u nekim predajama navodi da oni ne smiju prelaziti usne;
 • skraćivanje noktiju na prstima ruku i nogu;
 • brijanje dlaka sa stidnih mjesta i ispod pazuha, jer kako se u hadisima prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne bi propustio četrdeset dana a da to ne uradi.

Lijepo je da muhrim, prije zaogrtanja ihrama, najljepšim mirisom kojeg ima, namiriše svoje tijelo, kosu i bradu. Miris se ne smije nanositi na ihrame i on je svojstven samo muškarcima jer je ženama zabranjeno da se namirišu, tako da se osjeti miris. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: „Mirisala bih Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najboljim mirisom koji sam mogla naći sve dok ne bih vidjela sjaj na njegovoj glavi i bradi.“ (Buharija)

 1. b) Klanjanje dva rekata namaza

Nakon kupanja ili uzimanja abdesta i zaogrtanja ihrama muhrim će klanjati dva rekata ihramskog-namaza. Buharija i Muslim nam prenose hadis Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao dva rekata ihramskog namaza na Zu-l–Hulejfi. U toku klanjanja ova dva rekata, sunnet je da se na prvom rekatu, poslije “El-Fatihe”, prouči sura “El-Kafirun”, a na drugom rekatu sura “El-Ihlas”. Ako bi muhrima na Mikatu zadesilo vrijeme nekog namaza, ući će se u obrede nakon obavljenog namaza i nema potrebe da se dodatno klanjaju pomenuta dva rekata ihramskog namaza.

 1. c) Izgovaranje Telbije

Nakon klanjanja ova dva rekata ihramskog namaza muhrim će početi sa izgovaranjem Telbije, koja glasi: “Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde ve-n-ni’mete leke ve-l-mulk, la šerike lek.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je izgovorao Telbiju i naredio da se ona glasno izgovara. Telbiju treba svaki muhrim da izgovara za sebe, a ne samo da čeka da se ona izgovara kolektivno. Telbija se izgovara isključivo na arapskom jeziku, te je obavezno da je muhrim nauči i izgovara na arapskom jeziku.

Potom će svaki hadžija zanijetiti jednu od tri vrste hadža koju želi obaviti, bilo da obavlja hadž za sebe ili to čini kao bedel – za drugu osobu. Nijjet je dovoljan  srcem, iako ga veliki broj muhrima izgovara i riječima. Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Djela se vrednuju prema namjerama (nijjetu) i svakom čovjeku pripada ono što je naumio.“ (Buharija).

Telbiju je mustehab učiti što više i sa malo povišenim glasom (što važi samo za muškarce, dok će žene Telbiju izgovarati u sebi).

Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Nijedan vjernik neće izgovoriti telbiju, a da je zajedno s’ njim, s njegove desne i lijeve strane, neće izgovarati drveće, kamenje i litice sve do kraja Zemlje, odavde i odavde.“ (Tirmizija)

Onaj ko obavlja samo umru, Telbiju će prekinuti pri prvom susretu sa K'abom, a onaj ko obavlja hadž prekinut će Telbiju nakon bacanja kamenčića prvog dana Kurban-bajrama.

Sve dok muhrim ne obavi umru ili hadž zabranjuju mu se sljedeće stvari – ihramske zabrane:

 1. I) nošenje šivene odjeće – za muškarce;
 2. II) mirisanje;

III) brijanje brade i glave, šišanje te podrezivanje noktiju;

 1. IV) zaruka, sklapanje braka, spolni odnos, ružan govor i prepirka;
 2. V) lov divljači;
 3. VI) pokrivanje lica i glave.
 4. I) Zabrana nošenja šivene odjeće – za muškarce

Muškarcu u ihramu nije dopušteno oblačenje odjeće koja je šivena, nego će se ogrnuti sa dva čaršafa – ihrama (izar i rida) i obući papuče. Jedan ihram će ogrnuti od pojasa pa na dolje a drugim će ogrnuti gornji dio tijela. Ako ne nađe papuče dopušta mu se nošenje bilo koje druge obuće samo da ne prelazi članke. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka svako od vas zanijeti ihram zaogrnut u dva čaršafa – izar i rida, i neka obuče papuče, pa ako ne nađe papuče onda neka obuče neku drugu obuću…” (Buharija)

Prije nego se ogrne sa ova dva čaršafa (ihramima) obavezno mora skinuti sa sebe svu odjeću, pa i unutrašnji veš, kraće rečeno: na muhrimu ne smije biti ništa drugo osim ova dva čaršafa. Ovaj propis je isključivo vezan za muškarce, dok je ihram žene njena uobičajena, šerijatski dozvoljena odjeća.

Prilikom nošenja ove odjeće mora se dobro voditi računa o načinu kretanja, sjedanja i spavanja, jer se pokazalo da veliki broj muškaraca slabo vodi brigu o pokrivanju svog stidnog dijela tijela.

 1. II) Mirisanje

Nakon uzimanja gusula ili abdesta, a prije zaogrtanja ihrama, svoje tijelo je potrebno namirisati, što je opet sunnet samo za muškarce, dok to žene neće raditi. Za žene je dovoljno da se okupaju ili uzmu abdest. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Koja žena se namiriše i kao takva izađe van kuće, dok se njezin miris osjeti iza nje (nakon njenog prolaska pored nekoga) ubrajajte je u jednu vrstu bludnice.” (Ebu Davud) Njoj je dopušteno namirisavanje samo svome mužu i u svojoj kući, dok je u svim drugim prilikama zabranjeno.

Aiša, radijallahu anha, nam kaže: “Namirisala sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod preuzimanja ihramskih obaveza, najljepšim mirisom koji sam imala.” (Buharija)

Muhrimu se dozvoljava da zbog kupovine ili znatiželje pomiriše određeni parfem, ali ne i da se naslađuje njime ili ga nanosi na svoje tijelo.

Muhrimu se dozvoljava da iz higijenskih razloga koristi; mirišljavi sapun, šampon, pastu za zube, vlažne maramice i sl. ako mirišu sami od sebe, a u osnovi nisu miris. Ukratko, ako se u sastavu dotičnih sredstava nalazi klasični miris, tada je njihova upotreba zabranjena, a ako se u njihovom sastavu ne nalazi klasični miris, tada njihova upotreba nije zabranjena.

III) Brijanje brade i glave, šišanje te podrezivanje noktiju

 Muhrimu se zabranjuje brijanje i skraćivanje dlaka i kose, kao što je Allah, dželle še'nuhu, rekao: …a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijete. (El-Bekara, 196.)

 Ako bi muhrim slomio nokat ili ga oštetio, dozvoljava mu se da ga odreže.

 1. IV) Zaruka, sklapanje braka, spolni odnos, ružan govor i prepirka

Uzvišeni Allah kaže: Nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža. (El-Bekara, 197.)

Muhrim mora izbjegavati sve vrste rasprava, naročito onih u kojima se dižu glasovi, vrijeđa, ljuti, psuje, omalovažava i sl.

U hadisu kojeg prenosi Osman, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Muhrim se ne ženi, niti drugog ženi… (Muslim)

Muhrimu se zabranjuje intimni odnos sa svojom suprugom i sve što vodi k njemu. Ne smije se naslađivati poljupcem, niti dodirom ili požudnim pogledom, mada, jedino intimni odnos kvari obrede. To je najteži prijestup koji muhrim može počiniti.

 1. V) Lov divljači

 Muhrimu je zabranjeno da lovi kopnene životinje, da nekome pokaže gdje se životinja nalazi ili pak da mu pokaže kako će je uloviti.

 Iz ovog propisa se izuzima ubijanje štetočina. Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postoji pet vrsta životinja i svaka od njih je štetočina i čovjek ih može u Haremu ubiti, a to su: vrana, kobac, škorpija, miš i pas koji napada.” (Tirmizi)

 1. VI) Pokrivanje lica i glave

 Muhrimu nije dopušteno da pokriva lice i glavu. Ženama se zabranjuje da nose rukavice ili pokrivaju lice (nose nikab). Dokaz za ovo nalazimo u predaji Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Žena, dok se nalazi u ihramima, neće stavljati nikab, niti će oblačiti rukavice.“ (Buharija)

Dopušteno je muhrimu sljedeće:

– nositi papuče,

– nositi naočale, sočiva, prsten, mobitel, foto aparat i sahat,

– koristiti suncobran (kišobran),

– kupanje,

– češljanje ali da ne dođe do čupanja dlaka,

– češanje glave ili bilo kojeg drugog dijela tijela,

– hidžama pod uslovom da ne brije dlake s tijela, jer se u protivnom mora iskupiti za taj čin,

– zamjena ihrama,

– koristiti slušalice za uši,

– vađenje zuba,

– probijanje čira ili zagnojenih nateklina na stopalima,

– vađenje trna,

– nošenje kaiša (ćemera),

– nošenje nakita,

– nošenje torbice

–  za lična dokumenta ili futrolu za mobitel.

 1. Stajanje na Arefatu 9. dana zu-l-hidždžeta

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Hadž je Arefat.” – što znači, onaj ko ne bude na Arefatu devetog dana zu-l-hidždeta, nema hadža.

Na dan Arefata je Uzvišeni Stvoritelj upotpunio našu vjeru, kazivajući nam u Svojoj Knjizi:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًۭا

„Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El-Maida, 3)

Za sve one koji nisu taj dan na Arefatu, pohvalno je da ga provedu u postu. Dokaz za taj propis i obećanu nagradu nalazimo u predaji Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nadam se da će Allah za post na dan Arefata oprostiti grijehe za prošlu i narednu godinu.“ (Muslim)

Hadžije na Arefatu mogu boraviti gdje god žele (mjesto boravka na Arefatu je označeno velikim tablama) osim doline Urena koja se nalazi u blizini džamije Nemira nasuprot Muzdelife.

Osmi dan mjeseca zu-l-hidždže (Jevmu-t-Tervije) hadžije se spremaju i upućuju prema Arefatu radi izvršenja ovog hadžskog farza. Arefat je od Meke udaljen oko 22 kilometra.

Stajanje na Arefatu ima svoje vadžibe i sunnete:

Vadžib je da boravak, ako je otpočeo u danu, traje do zalaska Sunca i da se ostane na Arefatu do zalaska Sunca, kako bi boravkom spojio dan i noć.

Sunneti stajanja na Arefatu su sljedeći:

 • u odlasku na Arefat, osmi dan zu-l-hidždže, svratiti na Minu i tu klanjati pet namaza: podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah. Praksa hadžija je da se iz Meke ide direktno na Arefat, bez zaustavljanja na Mini radi izbjegavanja gužve,
 • da boravak bude u podnožju brda Džebelur-Rahmet,
 • okretanje prema Kibli pod abdestom,
 • dizati ruke prilikom dove,
 • stajanje obaviti bez zastora iznad glave,
 • srčana prisutnost, daleko od ovosvjetskih problema i preokupacija,
 • ostaviti ogovaranje, potvaranje i loš govor,
 • što više učiti dove i sjećati se Allaha, dželle še'nuhu.

Taj dan je mjesto velikog okupljanja i susreta muslimana iz cijelog svijeta. Nema razlike među njima, svi su u bijelim ihramima koje nas asociraju na jednakost ljudi pred Uzvišenim Stvoriteljem i Dan kada ćemo polagati račun za svoja djela. Sunnet je da hadžija uči što više Kur’an, donosi salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izgovara Telbiju i skrušeno moli Allaha, dželle še'nuhu, za oprost grijeha. U Muslimovoj zbirci stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ni u jednom danu Allah ne oslobodi više ljudi od Vatre kao u danu Arefata. On se približi i pred melekima se ponosi hadžijama, pitajući: „Šta žele ovi?“.”

Toga dana hadžije će spojiti klanjanje podne i ikindije, u podnevskom vremenu. Proučiće se jedan ezan i dva ikameta; klanjaju se samo farzovi, skraćeni (dva rekata podnevskog i dva rekata ikindijskog farz-namaza).

Za boravak na Arefatu nisu uvjet: čistoća – taharet, okretanje prema Kibli i nijet. To znači da će propis stajanja na Arefatu biti zadovoljen makar hadžija bio bez abdesta, džunup, a žene u stanju hajza ili nifasa. Dokaz za ovo su nam riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućene Aiši, radijallahu anha: “Radi sve ono što rade hadžije osim obilaska oko K'abe – tavafa”, tako je Aiša, radijallahu anha, provela dan na Arefatu pod hajzom po naređenju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ako bi se desilo da hadžiji prođe stajanje na Arefatu, ne može ga

 nikako nadoknaditi, niti se za to iskupiti.

 1. Tavafuz-Zijaret ili Tavafu-l-Ifada (tavaf poslije Arefata), i to svega četiri obilaska, dok su ostala tri vadžib

Kaže Allah, dželle še'nuhu:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج، 29)

“I neka oko Hrama drevnog obilaze.” (El-Hadž, 29.)

Tavaf ima za cilj obilazak oko Ka’be. Određen je vremenski i prostorno, te kao takav ima svoje vadžibe i sunnete.

Vremensko određenje Tavafa: Ovaj Tavaf se obavlja od zore prvog dana Kurban-bajrama, poslije silaska sa Arefata, pa sve do kraja svoga života; s tim što obaveza ihrama ne prestaje, sve dok se Tavaf ne obavi.

Prostorno određenje Tavafa: Ovaj Tavaf se mora obaviti i izvršiti u okviru Harema K'abe. Dakle, ako bi neko obilazio oko vanjskih zidova Harema, ne bi se ubrajalo i smatralo obavljenim tavafom. Vlada Saudijske Arabije izgradila je još dva sprata Harema, tako da se Tavaf može obaviti na njima, bez bilo kakvih šerijatskih zapreka.

Vadžibi Tavafa su: 

a) Tavafski nijet: uvjetuje se da on bude duboko u našim srcima u vrijeme kada želimo obaviti ovaj tavaf. Za stajanje na Arefatu nije potreban poseban nijet, a ovdje jeste, zato što je boravak na Arefatu jedan i jedinstven obred, dok tavafa ima više vrsta.

b) Obilazak oko K'abe: njega treba obaviti, ko je tjelesno sposoban, na nogama. Ako bi se desilo da hadžija ovaj Tavaf, bez opravdanog razloga, obavi u nosiljci ili kolicima, a još uvjek se nalazi u Meki, mora ponoviti Tavaf. Ako bi, kojim slučajem, otišao svojoj kući i nije u stanju da se vrati i ponovi Tavaf, koji je bez opravdanog razloga, obavi u nosiljci ili kolicima, onda mora zaklati kurban.

c) Mjesto Tavafa: potrebno je da bude oko K'abe u unutrašnjim zidovima Harema, prema riječima Uzvišenog: “I neka oko Hrama drevnog obilaze.” (Hadž, 29) Obilazak drevnog Hrama znači obilazak oko K'abe.

d) Vrijeme ovog Tavafa: počinje od zore prvog dana Kurban-bajrama pa sve dok se ne obavi. Nije dopušteno njegovo obavljanje prije zore prvog dana Kurban-bajrama. Samim tim što je noć uoči Kurban-bajrama vrijeme za drugi hadžski propis – boravak na Arefatu i Muzdelifi, tako da ne može biti vremenom Tavafa. Vrijeme jednog hadžskog rukna ne može biti i vremenom drugog. Ako bi ga obavio nakon isteka kurbanbajramskih dana, dužan je zaklati kurban, kao iskup za to kašnjenje.

e) Broj krugova: Tavaf se sastoji od sedam krugova: prva četiri kruga su farz, dok su ostala tri vadžib.

f) Da se poslije svakog Tavafa (7 krugova) klanjaju dva rekata, bez obzira da li se radilo o Tavafu koji je farz, vadžib, sunnet ili nafila. Ova dva rekata se klanjaju iza Mekami-Ibrahima. Zbog velike gužve na hadžu može se klanjati bilo gdje u Haremu. Sunnet je na prvom rekatu poslije „El-Fatihe“ proučiti suru „El-Kafirun“, a na drugom rekatu „El-Fatihe“ suru „El-Ihlas“.

Ako bi se obavljanje tavafa obavljalo bez tahareta (abdest i gusul), mora se obnoviti, a ako prođu dani Kurban-bajrama, treba zaklati kurban.

  Sunneti Tavafa su:

a) Dodir i ljubljenje Hadžeru-l-esveda: zbog prevelike gužve, sve hadžije nisu u mogućnosti kod svakog kruga poljubiti ili dodirnuti Hadžeru-l-esved. Prema tome, podignut ćemo desnu ruku u pravcu Hadžeru-l-esveda, a potom poljubiti dlan svoje ruke donoseći tekbir, izgovarajući: „Bismillahi, Allahu ekber.“ Ovako će se ponavljati kod svakog obilaska oko K'abe. Još je pohvalno dodirnuti, u toku tavafa, Er-Ruknu-l-jemani, ali nije ga potrebno ljubiti ili ljubiti svoje ruke.

b) Dova: najbolje je učiti one dove koje je učio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili neko od ashaba, a ako to ne znamo onda treba moliti Uzvišenog Stvoritelja za sve ono što je na duši. Između Rukni Jemanija i Hadžeru-l-esveda treba proučiti:

اللَّهُمَّ رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، يَا عَزيزُ، يَا غَفَّارُ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

„Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na drugom svijetu i sačuvaj nas od kazne paklene i uvedi nas u Džennet s onima koji su pravedni, o Uzvišeni, o Milostivi, o Gospodaru svih svjetova!“

Dove koje imaju osnove u Šerijatu je bolje izgovarati od učenja Kur’ana, a učenje Kur’ana je bolje od običnih dova. U kudsi-hadisu se prenosi da je Allah, dželle še'nuhu, rekao: “Koga zaokupi sjećanje na Mene od traženja nečega, daću mu više nego onome koji spominje svoju potrebu u dovi. Veličina Allahovih riječi nad ostalim govorom je kao veličina Uzvišenog Allaha nad ostalim stvorenjima.” (Tirmizi)

 Sunnet je da se učenje Kur’ana i dove uče što je moguće tiše, samim tim što je to bliže skrušenosti i neometanju drugih hadžija.

 U toku Tavafa dopušteno je pričati samo u krajnjoj nuždi, pa ako se bude moralo govoriti, onda treba govoriti samo ono što je dobro.

c) „Reml“ za muškarce i djecu: Reml će se obavljati samo u prva tri kruga, tj. tresti ramenima, ubrzanim i odmjerenim koracima hoda. Ovo treba činiti ako to realna situacija dozvoljava, jer nikome nije dopušteno da čineći sunnet čini i prijestup, a to je guranje i uznemiravanje drugih hadžija. Žena ne treba vršiti reml.

d) „El-Idtiba’“: stavljanje, prije obilaska oko K'abe, lijevog kraja gornjeg ihrama pod pazuho desne ruke, a desnog kraja gornjeg ihrama preko ramena lijeve ruke.

e) Biti što bliže K'abi u toku obavljanja tavafa. Ako će nekoga ezijetiti (uznemiravati) time što će nastojati biti bliže Ka’bi, onda je udaljenost puno bolja.

f) Obavljanje sedam krugova Tavafa, jedan za drugim, bez velikih vremenskih razmaka. Ako bi se morao prekinuti tavaf iz nekih fizičkih potreba, nastavit će se od istog mjesta sa kojeg je prekinut. Ako bi, u vrijeme Tavafa, bio uspostavljen namaz sa imamom (sabah, podne, ikindija, akšam i jacija) dužnost je prekinuti Tavaf. Farz-namaz ne poništava obavljanje Tavafa, kao ni klanjanje dženaza-namaza.

g) Korisno je napomenuti da, ako se desi da hadžija bude sumnjao, da li je obavio tri ili četiri kruga oko K'abe, postupit će kao da je obavio tri kruga.

Važno je napomenuti da će žena koja dobije mjesečni ciklus prije obavljanja Hadžskog tavafa, a bude primorana napustiti Meku prije završetka ciklusa, okupati se, zaštiti najbolje što može i obaviti Tavaf što dalje od K'abe, te se obavezuje na iskupljenje prinošenjem žrtve zbog ostavljanja vadžiba (taharet za Tavaf).