Allah, dželle še'nuhu, je propisao hadž ženi kao i muškarcu, s tim da postoje određene razlike koje se odnose na: Ihrame, Tavaf i S’aj, boravak na Muzdelifi, Tavafuz-Zijare, Tavafu-l-Veda, bacanje kamenčića, skraćivanje kose i mahrema.

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: „Allahov Poslaniče, mi smatramo borbu na Allahovom putu najboljim djelom, pa zašto i mi ne idemo da se borimo na Allahovom putu?”. „Ne!”, odgovori Poslanik, „Najbolja borba na Allahovom putu za vas, žene, je hadž obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen.” (Buharija)

Oblačenje ihrama

Žena nije obavezna da oblači posebnu odjeću u toku obavljanja hadža. Ona će nositi svoju uobičajenu odjeću, koja ne smije biti prozirna, tijesna i kratka. Primjetno je da neke žene sebi šiju „ihrame” bijele boje koji su, ponekad, prozirni i uski. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „…žene koje će biti obučene, a bit će, zapravo, gole, svojim ponašanjem će izazivati pažnju muškaraca i hodat će zavodljivo. Njihove glave će biti kao devine grbe. One neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris.” (Muslim)

Lijepo je da se žena, koja nije u hajzu ili nifasu, okupa, obreže nokte, odstrani dlake sa skrivenih dijelova tijela i obuče čistu odjeću. Žena koja je u hajzu, ili nifasu, obavezna je da se okupa. Prenosi Aiša, radijallahu anha, da  je rekla Esma, Umejsova kćerka, radijallahu anha, je rodila Muhammeda, sina Ebu Bekra, radijallahu anhu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio Ebu Bekru, radijallahu anhu, da joj kaže da se okupa i obuče ihrame.” Žena će tiho učiti telbiju, ne podižući glas.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Žena u ihramu ne pokriva lice i ne oblači rukavice.”  (Buharija).

Tavaf

U toku obavljanja Tavafa žena se neće kretati ubrzanim hodom (reml), neće otkrivati ruku (idtiba‘) kao što to čine muškarci. U gužvi neće doticati Hadžeru-l-Esved.

Ako žena dobije hajz, ili nifas, a već je u ihramima, dužna  je da se okupa i obavljat će sve obrede hadža, izuzev tavafa oko Kabe, dok ne bude čista.

Ako je žena zanijetila temettu‘ hadž, a zatim dobije hajz prije tavafa za umru, zabranjen joj je taj tavaf, jer je on vrsta namaza, kao što joj je, u tom stanju, zabranjen i ulazak u džamiju.

Ako žena bude primorana da napusti Meku prije prestanka hajza, ili nifasa, a nije obavila Tavafu-l-Ifadu, okupat će se i dobro zaštiti, zatim će obaviti Tavaful-l-Ifadu, potom Sa‘j između Saffe i Merve, i dužna  je zaklati kurban i to devu od pet godina ili goveče od dvije godine, postupajući po hanefijskom mezhebu, da bi tavaf bio ispravan.

Dopušteno je uzimati tablete za odgodu hajza, uz uvjet da tablete ne djeluju štetno na zdravlje žene.

S’aj

S’aj se obavlja odmah poslije tavafa, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako postupao, rekavši: „Od mene uzmite obrede hadža.” (Ahmed) S‘aj se počinje od Saffe, a završava na Mervi. Žena neće trčati na označenom mjestu između Saffe i Merve.

Muzdelifa

Boravak ili zadržavanje na Muzdelifi je vadžib, dok je na Arefatu farz. Za boravak ili prolazak kroz Muzdelifu nije uvjet biti čist od džunupluka, hajza ili nifasa, kao ni za boravak na Arefatu, niti za bacanje kamenčića na Mini.

Iako je boravak na Muzdelifi vadžib, hadžija koji iz opravdanog razloga: bolesti, iznemoglosti; ili žena zbog hajza ili nifasa, ili zbog gužve, izostavi stajanje na Muzdelifi, nisu dužni izvršiti iskup. Međutim, ako bez opravdanog razloga izostave boravak na Muzdelifi dužni su zaklati kurban.

Tavafuz-Zijare

Ako žena, zbog hajza ili nifasa, odgodi obavljanje Tavafuz-Zijareta, nije obavezna izvršiti nikakav iskup.

Tavafu-l-Veda

Ako žena, zbog hajza, izostavi obavljanje Tavafu-l-Veda, takođe nije obavezna izvršiti nikakav iskup. Dopušteno joj je da dođe do vrata Harema i kod njih čini dovu. Lijepo bi bilo da, ako može, podijeli sadaku, a potom napusti Meku.

Bacanje kamenčića

Ženi nije pokuđeno da, zbog gužve, odgodi bacanje kamenčića izvan vremena u kome ih je pohvalno bacati. Ako baci kamenčiće prije zore prvog dana bajrama, ili odgodi bacanje kamenčića do noći trećeg dana bajrama, kao i ako bi bacila kamenčiće prije podne trećeg dana bajrama, nije dužna izvršiti iskup.

Šišanje

Ženi je zabranjeno brijati glavu, s tim da je dužna skratiti vrhove kose, što je sunnet za žene, po riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Žene ne briju glave, nego samo skraćuju svoje kose.” (Muslim)

Mahrem

Žena je dužna obaviti hadž, kao i muškarac, i to kada se ispune svi uvjeti obaveznosti hadža, s tim što ženu na hadž mora pratiti muž ili mahrem. Dok je u stanju pričeka zbog razvoda

braka, ili smrti muža, zabranjeno joj je ići na hadž ili umru. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Neka žena putuje samo sa svojim najbližim od rodbine i neka kod nje ulazi muškarac samo kada je kod nje neko od njene najbliže rodbine.” Potom je jedan čovjek rekao: „Allahov Poslaniče, ja namjeravam ići u vojni pohod, a moja supruga na hadž?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Idi sa njom!” (Muslim)

Muž nema pravo da uskrati saglasnost supruzi obavljanje obaveznog hadža, ako ona ima mahrema s kojim će putovati, zato što je obavljanje farza preče od prava muža, a hadž je farz. Međutim, muž ima pravo da joj uskrati saglasnost za dobrovoljni hadž. Ako bi žena obavila hadž bez mahrema, njen hadž bi se smatrao ispravnim, s tim da je počinila grijeh.

Za hadž je potrebno mnogo strpljivosti, snage i izdržljivosti. Čak i kada bude umorna, žena ne bi trebala leći i spavati pred muškarcima koji su joj zabranjeni: na Muzdelifi, ili na nekom drugom mjestu. Ona treba čuvati svoju čast i dostojanstvo.

Allah, dželle še'nuhu, kaže: „A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dopuste da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je, i onako, spoljašnje; i neka vela svoja spuste na grudi svoje…”. (En-Nur, 31.)

Počevši od obaranja pogleda, nošnje i cjelokupnog ponašanja pri odlasku na hadž, a i kasnije, svaka žena govori o sebi i o tome koliko je to posebno i najljepše putovanje ostavilo na nju traga. Jedan od znakova da je žena ispravno obavila hadž je ako ona bude čuvala svoj iman, kelime-i-šehadet, namaz, post, zekat, hadž, ako se bude čuvala laži, prevare, ogovaranja, i drugih grijeha sve do svoga preseljenja na ahiret.

Allah, dželle še'nuhu, kaže u suri ez-Zilzal: „…onaj ko bude uradio koliko trun dobra–vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla– vidjet ćega”. (El-Zilzal, 7. – 8.)