Ured za hadž Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisao je konkurs za angažman u organizaciji ovogodišnjeg hadža.

Konkurs za angažman zdravstvenih radnika u organizaciji hadža 1443.H./2022. godine otvoren je deset dana od dana objavljivanja, a objavljen je 28. aprila.

U objavljenom dokumentu se navodi da, po Pravilniku o angažmanu zdravstvenih radnika, kandidat treba dostaviti vlastitu biografiju, potvrdu da ima visoku (VSS, doktori medicine) ili srednju stručnu spremu (SSS, medicinski tehničari), potvrdu o položenom stručnom ispitu, tj. da je samostalno odgovoran za svoj medicinski posao, izjavu da poznaje medicinsku strategiju tretiranja, kako individua tako i grupa, izjavu da je sposoban da pruža medicinsku pomoć grupama u pokretu, izjavu da je obavio hadž s navedenom godinom, te da li je bio angažiran kao zdravstveni radnik (za one koji su obavili hadž), i saglasnost od strane nadležnog organa ili ustanove kod koje je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad.

Doktorice i medicinske sestre mlađe od 45 godina u slučaju da budu odabrane u ljekarsku ekipu dužne su obezbijediti mahrema kojeg plaćaju iz ličnih sredstava.

Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, niti ima obavezu pismenog obrazložena u slučaju da kandidat ne bude odabran u ljekarsku ekipu.

Aplikacija penzionisanih zdravstvenih radnika i onih koji nisu u stalnom radnom odnosu se neće razmatrati.

Prijave s naznakom „ZA KONKURS ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA HADŽU 2022. G.“, potrebno je poslati na adresu: Ured za hadž, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo