ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Na osnovu Člana 25. Pravilnika o radu i organizaciji Rijaseta, Ured za hadž i umru objavljuje

P   O   Z   I   V

za prijavljivanje na stručni seminar za obuku vodiča na hadž.

Cilj organiziranja seminara je edukacija uposlenika Islamske zajednice koji, u skladu sa Pravilnikom o vodičima, ispunjavaju propisane uslove da budu vodiči na hadžu u organizaciji Ureda za hadž i umru.

Vodič je stručno lice angažovano od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da predvodi dodijeljenu mu  grupu hadžija i pruži im neophodnu stručnu pomoć.

Seminar će imati formu teorijske i praktične obuke, a nakon uspješno položenog ispita kandidati će dobiti certifikat stručnog vodiča na hadž.

Seminarom će biti tretirana sljedeća poglavlja:

  • Fikhski propisi hadža (Hadž u šerijatskom pravu);
  • Pripreme za putovanje na hadž; Vjerske pripreme za putovanje na hadž;
  • Tehničke, materijalne i druge pripreme za uspješno obavljanje hadža; dokumentacija i zakoni KSA;
  • Slikovito prikazivanje obavljanja hadža; Hadžska topografija;
  • Znamenitosti  Medine i Mekke sa kratkim osvrtom na povijest i znamenita mjesta i događaje;
  • Zdravstvene pripreme; Postupanje u nepredviđenim situacijama; Osnove prve pomoći;
  • Komunikacijske vještine i vođenje grupe; Tehnike vođenja grupe; medijsko komuniciranje,
  • Operativno-tehnički poslovi vođenja grupe;

NAPOMENA:  SAMO KANDIDATI SA CERTIFIKATOM MOĆI ĆE BITI VODIČI NA HADŽ.

Zainteresirani kandidati popunjeni formular-prijavu poslati putem e-maila uredzahadziumru@rijaset.ba

Formular za prijavu se može preuzeti na na linku ispod:

Seminar će se održati 07. i 08. maja 2022. godine, a prijave se primaju do 25.04.2022. god.