Prostor za sponzore

Vijesti

Uvod

Vrste hadža

Da bi hadž bio ispravan, po šerijatskim propisima, izvršava se na jedan od tri načina: ifrad, temettu’ i kiran. Ifrad znači da hadžija učini nijet i odluči da će obaviti samo hadž. Po dolasku u Meku lijepo je da obavi Pozdravni Tavaf (tavafu-l-kudum) i Sa'j,…

Uvod

Temettu’

S obzirom da postoje tri načina obavljanja hadža: ifrad, kiran i temettu’, vjernici iz BiH obavljaju temettu’, koji je najprikladniji današnjim uslovima hadža. Sve naše hadžija, posljednjih nekoliko godina prvo dolaze u Medinu, ostaju nekoliko dana, obiđu znamenita mjesta u Medini i pripremaju se sa odlazak…

Uvod

Umra

Umra ima za cilj posjetu K'abi radi obavljanja određenih obreda: zaogrtanje Ihrama, Tavaf, S'aj između Safe i Merve te brijanje glave ili skraćivanje kose. Umra ima svoje utemeljenje u Kur'anu:  وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ  „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte“ (El-Bekare, 196.) Allahov Poslanik, sallallahu…

Obredi

Farzovi hadža

Riječ farz i ovdje, kao i u svakoj drugoj islamskoj dužnosti, znači strogi islamski propis bez kojeg nije valjano obavljanje te dužnosti. Hadž ima tri osnovna farza, a to su: Ihram. Stajanje (boravak) na Arefatu 9. dana mjeseca zu-l-hidždže. Tavafu-zijare (Tavaf poslije Arefata) i to…

Obredi

Vadžibi hadža

Vadžibi su one radnje u sklopu hadža, koje je dužnost izvršiti, ali ako bi se izostavile hadž ne bi bio nevaljan, a onaj ko ih namjerno izostavi griješan je i obavezan zaklati kurban kao kefaret za taj prestup. Klanje kurbana je obavezno i za nenamjerno…

Obredi

Sunneti hadža

Sunneti hadža su one radnje za čije izvršenje slijedi nagrada, a ako se izostave nema kazne. U tu kategoriju spadaju sljedeće radnje: Kupanje, namirisavanje i klanjanje dva rekata nafile radi zaogrtanja ihrama. Učenje Telbije, po ulasku u ihramsku obavezu, nakon klanjanja namaza i u raznim…

Obredi

Obavljanje hadža za drugu osobu – bedel

Allah, dželle še'nuhu, naredio je obavljanje hadža svima onima koji su materijalno i fizički sposobni za izvršenje tog propisa. Ako osoba, zbog zdravstvenog ili drugog opravdanog razloga nije u stanju obaviti hadž, dopušteno joj je da, umjesto sebe, pošalje zamjenu – bedela. U ovom slučaju,…

Obredi

Propisi hadža koji se odnose na ženu

Allah, dželle še'nuhu, je propisao hadž ženi kao i muškarcu, s tim da postoje određene razlike koje se odnose na: Ihrame, Tavaf i S’aj, boravak na Muzdelifi, Tavafuz-Zijare, Tavafu-l-Veda, bacanje kamenčića, skraćivanje kose i mahrema. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: „Allahov…