ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

raspisuje

K o n k u r s

za angažman zdravstvenih radnika u organizaciji hadža 1444.H./2023. godine (ljekari i medicinski tehničari)

U skladu sa Pravilnikom o angažmanu zdravstvenih radnika, zainteresirani kandidati dužni su dostaviti:

– kratku biografiju;

– potvrdu o posjedovanju visoke (VSS, doktori medicine) ili srednje stručne spreme (SSS, medicinski tehničari);

– potvrdu o položenom stručnom ispitu, tj. da je samostalno odgovoran za svoj medicinski posao;

– izjavu da poznaje medicinsku strategiju tretiranja, kako individua tako i grupa;

– izjavu da je sposoban pružati medicinsku pomoć grupama u pokretu;

– izjavu da je obavio hadž, koje godine i je li bio angažiran kao zdravstveni radnik (za one koji su obavili hadž);

– dokaz o poznavanju stranog jezika (arapski ili engleski);

– saglasnost nadležnog organa ili ustanove u kojoj je kandidat u stalnom radnom odnosu.

Napomena:

1. Pri izboru ljekarskog tima, prednost će imati: ljekari opće prakse, specijalisti interne, urgentne i porodične medicine, i specijalisti opće hirurgije.

2. Prilikom izbora kandidata prednost će se dati onima koji su komunikativni, koji posjeduju organizacijske sposobnosti i koji su spremni na timski rad.

3. Ured za hadž zadržava pravo da dostavljenu dokumentaciju ne vraća kandidatu, i nema obavezu pismenog obrazloženja u slučaju eventualnog neangažiranja kandidata.

4. Aplikacija onih koji nisu u stalnom radnom odnosu neće se uzimati u  razmatranje.

Prijave, sa naznakom „KONKURS ZA ANGAŽMAN ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA HADŽ 2023. god.“, slati na adresu: Ured za hadž i umru, ul. Kovači br. 36, 71000 Sarajevo

Konkurs ostaje otvoren do 31. marta 2023. godine u 12:00 sati.